Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:00
Dobrý den. Vzpomínáte?
:51:02
Ano. Jste jeden
z tìch olympionikù.

:51:05
Jsem jen nejlepší z týmu.
:51:08
Mìl byste se za to chlubení stydìt.
Ne, už nic neøíkejte.

:51:15
To je ta nejopovážlivìjší nestoudnost,
s jakou jsem se setkal.

:51:21
Fotografovat nevinné lidi!
To je narušování soukromí.

:51:27
Kdyby to otiskly noviny,
vaše žena by to dobøe nechápala.

:51:32
Radìji se posadím.
Urèitì jich není více?

:51:38
Jistì, Piggie. Cítíte se lépe?
:51:41
Jste malý andìl,
vy ani nevíte,

:51:44
že urèité typy dívek
by tohle zneužily.

:51:48
Musela by to být hrozná dívka,
aby byla zlá

:51:51
na tak milého, inteligentního
a laskavého muže.

:51:55
Drahá, dovolte mi udìlat nìco,
abych projevil svùj vdìk.

:51:59
- Samozøejmì!
- Smím vám políbit ruku?

:52:04
Polibek na ruku je milý,
ale diamantová tiára vydrží navždy.

:52:09
- Tiára?
- Paní Beekmanové. Líbila by se mi.

:52:12
- Dobrý bože.
- Co se dìje?

:52:15
Nechtìla byste radìji kožich
èi jezdeckého konì?

:52:20
Ne, dìkuji.
:52:21
Bylo by tìžké vysvìtlit,
že jsem ji daroval.

:52:26
Jste tak chytrý.
Vy to dokážete, vy nìco vymyslíte.

:52:30
- Myslíte?
- Jistì.

:52:33
Kromì toho je fér, že budu mít
její tiáru. Protože ona má vás.

:52:39
Má drahá, má drahá!
:52:42
- Pojïme pro ni hned.
- Pro vás cokoliv, drahá.

:52:59
- Hlídejte u dveøí.
- Oui, monsieur.


náhled.
hledat.