Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:04
Polibek na ruku je milý,
ale diamantová tiára vydrží navždy.

:52:09
- Tiára?
- Paní Beekmanové. Líbila by se mi.

:52:12
- Dobrý bože.
- Co se dìje?

:52:15
Nechtìla byste radìji kožich
èi jezdeckého konì?

:52:20
Ne, dìkuji.
:52:21
Bylo by tìžké vysvìtlit,
že jsem ji daroval.

:52:26
Jste tak chytrý.
Vy to dokážete, vy nìco vymyslíte.

:52:30
- Myslíte?
- Jistì.

:52:33
Kromì toho je fér, že budu mít
její tiáru. Protože ona má vás.

:52:39
Má drahá, má drahá!
:52:42
- Pojïme pro ni hned.
- Pro vás cokoliv, drahá.

:52:59
- Hlídejte u dveøí.
- Oui, monsieur.

:53:17
Dobøe, Pierre.
Odneste to do mé kajuty.

:53:22
Já zùstanu tady.
Tady je mikrofon a odmìna.

:53:28
Merci, monsieur.
:53:31
A nechte dveøe otevøené.
:53:36
- Lorelei, už jdou...
- Jak ses sem dostal?

:53:41
- Dveømi.
- Stále èmucháš?

:53:44
Nemá to nic s tebou.
Platí mi za sledování té blondýny...

:53:48
Tvoje práce by se mi hnusila.
:53:51
Špehování lidí je špinavá práce,
ale jen když dìlají vìci...

:53:56
Jako milovat se s dívkou
a pøitom špehovat její pøítelkyni?


náhled.
hledat.