Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:17
Dobøe, Pierre.
Odneste to do mé kajuty.

:53:22
Já zùstanu tady.
Tady je mikrofon a odmìna.

:53:28
Merci, monsieur.
:53:31
A nechte dveøe otevøené.
:53:36
- Lorelei, už jdou...
- Jak ses sem dostal?

:53:41
- Dveømi.
- Stále èmucháš?

:53:44
Nemá to nic s tebou.
Platí mi za sledování té blondýny...

:53:48
Tvoje práce by se mi hnusila.
:53:51
Špehování lidí je špinavá práce,
ale jen když dìlají vìci...

:53:56
Jako milovat se s dívkou
a pøitom špehovat její pøítelkyni?

:54:00
Tohle není pravda.
:54:03
Nevìøím nièemu, co øíkáš.
Odejdi, Sherlocku, nejsi ten pravý.

:54:09
- S tebou to myslím vážnì.
- Dìlᚠto jen horší.

:54:13
Neposlouchej, ale øíkám ti...
:54:16
Pojï dál,
tady budeš lépe slyšet.

:54:20
Ruším, nebo je už na odchodu?
:54:24
Odcházím. Ale, sleèno Leeová,
než pùjdu, nìco vám øeknu.

:54:29
Nìkdy i zištný hlupáèek jako vy
má poctivé úmysly.

:54:34
Ale nezatahujte
do svých plánù svou pøítelkyni.

:54:37
Jinak bych vám je musel pøipomenout,
a já nechci, aby jí nìkdo ublížil.

:54:43
Pokud již nic nemáte,
prosím, zmizte!

:54:46
To je asi vše.
:54:49
Zlato, kromì toho, že jsem ti øekl,
že mám peníze, které však nemám,

:54:54
všechno ostatní je pravda.
A nebyla to souèást mé práce.


náhled.
hledat.