Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:00
Tohle není pravda.
:54:03
Nevìøím nièemu, co øíkáš.
Odejdi, Sherlocku, nejsi ten pravý.

:54:09
- S tebou to myslím vážnì.
- Dìlᚠto jen horší.

:54:13
Neposlouchej, ale øíkám ti...
:54:16
Pojï dál,
tady budeš lépe slyšet.

:54:20
Ruším, nebo je už na odchodu?
:54:24
Odcházím. Ale, sleèno Leeová,
než pùjdu, nìco vám øeknu.

:54:29
Nìkdy i zištný hlupáèek jako vy
má poctivé úmysly.

:54:34
Ale nezatahujte
do svých plánù svou pøítelkyni.

:54:37
Jinak bych vám je musel pøipomenout,
a já nechci, aby jí nìkdo ublížil.

:54:43
Pokud již nic nemáte,
prosím, zmizte!

:54:46
To je asi vše.
:54:49
Zlato, kromì toho, že jsem ti øekl,
že mám peníze, které však nemám,

:54:54
všechno ostatní je pravda.
A nebyla to souèást mé práce.

:55:02
Pøemýšlej o tom.
:55:08
Proè jsi tam jen tak stála
a nechala se políbit?

:55:12
Je to šílené, ale já se
do toho mizery zamilovala.

:55:17
Cítíš to jen proto, že je chudý.
:55:20
To doufám. Pojïme se pøevléknout.
Pøiplouváme za hodinu.

:55:56
Chceme si koupit nìjaké obleèení.
Víte, klobouky a šaty.


náhled.
hledat.