Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:02
Bonjour. Já jsem vedoucí.
Jak vám mohu pomoci?

:57:06
Mùžete. Ukažte mi,
kde si mohu sundat boty.

:57:09
Dorothy, dáma nikdy nepøizná,
že ji bolí nohy.

:57:13
Máte rezervaci?
:57:16
Ano.
Na jméno pana Augusta Esmonda.

:57:19
Sleèna Shawová,
já jsem sleèna Leeová.

:57:22
Ach, ano. Oèekávali jsme vás.
Tudy, prosím.

:57:31
- No tedy!
- Já myslela, že jsi zmizel v Paøíži.

:57:36
- Jsou to ty, o kterých jste mluvila?
- Ano.

:57:40
Madam Piggie. Chci øíci Beekmanová!
To je pøíjemné pøekvapení.

:57:44
Bezpochyby. Zaènìte, Pritcharde.
Toto je sleèna Leeová.

:57:50
Zastupuji pojišovnu
Suffolk Insurance Company.

:57:54
Nikdy jsem se nepojistila.
:57:55
Pan Malone to potøebuje
pro svou práci. Co se tady dìje?

:58:00
Vrátíte-li tiáru, jsem ochotná
zapomenout na tento trapný incident.

:58:05
Dovolte mi to vyjasnit. Tiára paní
Beekmanové byla hlášena jako zcizená.

:58:12
- Co to má spoleèného s námi?
- Je ve vašem držení.

:58:17
- Jistìže ne!
- A Lorelei mluví sama za sebe.

:58:20
Udìlá nìco lepšího.
Zažaluje vás za urážku na cti! Øekni.

:58:26
- Èekáme.
- Do toho vám nic není.

:58:28
Ale nám ano.
:58:31
Jen jim øekni, že ji nemáš...
Ach, Lorelei, to snad ne!

:58:36
Neukradla jsem ji.
:58:38
- Jak ji potom mùžete mít?
- To je moje vìc.

:58:43
- To je vysvìtlení.
- Lord Beekman to ví. Zeptejte se ho.

:58:47
Už jsme se ho zeptali.
Popírá, že by o nìèem vìdìl

:58:52
a odjel do Afriky.
:58:55
- To by Piggie neudìlal!
- Vrátíte tu tiáru?


náhled.
hledat.