Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:00
Vrátíte-li tiáru, jsem ochotná
zapomenout na tento trapný incident.

:58:05
Dovolte mi to vyjasnit. Tiára paní
Beekmanové byla hlášena jako zcizená.

:58:12
- Co to má spoleèného s námi?
- Je ve vašem držení.

:58:17
- Jistìže ne!
- A Lorelei mluví sama za sebe.

:58:20
Udìlá nìco lepšího.
Zažaluje vás za urážku na cti! Øekni.

:58:26
- Èekáme.
- Do toho vám nic není.

:58:28
Ale nám ano.
:58:31
Jen jim øekni, že ji nemáš...
Ach, Lorelei, to snad ne!

:58:36
Neukradla jsem ji.
:58:38
- Jak ji potom mùžete mít?
- To je moje vìc.

:58:43
- To je vysvìtlení.
- Lord Beekman to ví. Zeptejte se ho.

:58:47
Už jsme se ho zeptali.
Popírá, že by o nìèem vìdìl

:58:52
a odjel do Afriky.
:58:55
- To by Piggie neudìlal!
- Vrátíte tu tiáru?

:59:01
V to bych nedoufala.
Je moje. Nechám si ji.

:59:05
To se ještì uvidí.
Jdeme, Pritcharde.

:59:09
- Pochopíte, že to myslím vážnì.
- Proè máte potom ten klobouk?

:59:16
- Promluvme si.
- Rozhodla jsem se.

:59:18
Nejjednodušší by bylo
vrátit to zpátky.

:59:22
Nebudu s vámi rozmlouvat. Bìhem našeho
pobytu se s ním nebudeme scházet.

:59:28
- Lituji, ale zde nezùstanete.
- Cože?

:59:32
Esmond zrušil vaši rezervaci
a akreditiv.

:59:36
- Potom, co jsi mu zavolal.
- Pøesnì.

:59:39
Tomu nevìøím.
To by pan Esmond neudìlal. Že?

:59:44
Udìlal. Odmítá nést zodpovìdnost
za vaše úèty.

:59:48
- Právì jsme utratily naše peníze.
- To není naše starost.

:59:54
Pojïme odsud.
Stejnì tu vodovod dìlá hluk.

:59:57
Budeš-li potøebovat pomoc,
jsem v hotelu Elysée.


náhled.
hledat.