Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:01
- Takže?
- Mìl jste pøíjemný let?

1:14:03
- Kde je mùj syn?
- V kavárnì, kde pracují ta dìvèata.

1:14:07
Výslovnì jsem vám øíkal,
a zùstanete u nìho.

1:14:11
Nemùže zùstat sám
s tou blonïatou pastí na muže.

1:14:15
Je naprosto v bezpeèí.
1:14:16
Teï je ta past zrovna u soudu
a vysvìtluje vìci policii.

1:14:22
- To je lepší.
- Pùjdeme tam, až projdete celnicí.

1:14:26
Budu hned u vás.
1:14:35
Promiòte.
1:14:38
Sir Beekman.
Slyšel jsem, že jste v Africe.

1:14:41
Cože?
Nejsem Beekman, jsem Amos Finch.

1:14:45
Dobøe.
1:14:47
Nespìchejte.
Vy jste ten z lodì?

1:14:51
Ano.
1:14:52
- Dìlal jsem si legraci. Jsem Beekman.
- Urèitì?

1:14:56
Mé letadlo odlétá za hodinu.
Víte, kde je sleèna Leeová?

1:15:01
- Myslím, že ano.
- Až odletím, pøedejte jí vzkaz.

1:15:05
Øeknìte, že jsem nemìl na výbìr.
Udìlal jsem, co jsem musel.

1:15:11
Pochopila by to,
kdyby znala moji ženu.

1:15:15
A vím, že peníze
pro ni nic neznamenají.

1:15:17
- Ale vynahradím jí to.
- Øeknu jí to.

1:15:21
Mockrát dìkuji, kamaráde.
Udìláte mi laskavost.

1:15:26
Dobøe, Malone,
zaveïte mì k té dámì.


náhled.
hledat.