Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:01
- Myslím, že ano.
- Až odletím, pøedejte jí vzkaz.

1:15:05
Øeknìte, že jsem nemìl na výbìr.
Udìlal jsem, co jsem musel.

1:15:11
Pochopila by to,
kdyby znala moji ženu.

1:15:15
A vím, že peníze
pro ni nic neznamenají.

1:15:17
- Ale vynahradím jí to.
- Øeknu jí to.

1:15:21
Mockrát dìkuji, kamaráde.
Udìláte mi laskavost.

1:15:26
Dobøe, Malone,
zaveïte mì k té dámì.

1:16:09
- Pøísahejte, prosím, sleèno Leeová.
- Soudce, já nikdy nepøísahám.

1:16:13
Pøísahejte, že budete mluvit pravdu
a nic než pravdu. Pøísaháte?

1:16:19
- Ano. Velmi dìkuji.
- Posaïte se.

1:16:26
Stanula jste pøed soudem,
protože jste obvinìna z krádeže.

1:16:31
Žalobce potvrzuje, že jste odcizila
diamantovou èelenku, neboli tiáru.

1:16:36
Panebože, soudce,
dívka potøebuje èas na pøemýšlení.

1:16:40
Jste mnohem inteligentnìjší než já.
1:16:44
Neøeknete mi, co mám øíci?
1:16:46
- Vyjádøete se k obvinìní.
- Ano, to jsem chtìla.

1:16:52
Jen jsem pøemýšlela.
Vše bylo hrozné nedorozumìní.

1:16:57
Víte, nìkdy je život pro dívku,
jako jsem já, moc tìžký.


náhled.
hledat.