Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:09
- Pøísahejte, prosím, sleèno Leeová.
- Soudce, já nikdy nepøísahám.

1:16:13
Pøísahejte, že budete mluvit pravdu
a nic než pravdu. Pøísaháte?

1:16:19
- Ano. Velmi dìkuji.
- Posaïte se.

1:16:26
Stanula jste pøed soudem,
protože jste obvinìna z krádeže.

1:16:31
Žalobce potvrzuje, že jste odcizila
diamantovou èelenku, neboli tiáru.

1:16:36
Panebože, soudce,
dívka potøebuje èas na pøemýšlení.

1:16:40
Jste mnohem inteligentnìjší než já.
1:16:44
Neøeknete mi, co mám øíci?
1:16:46
- Vyjádøete se k obvinìní.
- Ano, to jsem chtìla.

1:16:52
Jen jsem pøemýšlela.
Vše bylo hrozné nedorozumìní.

1:16:57
Víte, nìkdy je život pro dívku,
jako jsem já, moc tìžký.

1:17:01
Z vláštì, je-li pìkná,
jako jsem já, a blond.

1:17:05
Z vládneme to bez té filozofie.
Pouze fakta.

1:17:09
Pan Pritchard je trochu zmaten,
chtìl soud o nìco požádat.

1:17:15
To se mu nedivím.
Co je to?

1:17:18
Nevidí dobøe a rád by se podíval
na sleènu Leeovou více zblízka.

1:17:23
Žádost se povoluje.
1:17:29
Pane Pritcharde,
ráda vás vidím!

1:17:32
Ano, sleèno Leeová...
Jste sleèna Leeová, že?

1:17:36
To jsem, pøesnì tak.
Ale pøátelé mi øíkají Lorelei.

1:17:40
Doufám, že jste pøítel. Mám ráda
za své pøátele sympatické gentlemany.

1:17:46
Mé oèi mi již tak neslouží.
1:17:48
- Slyšel jste mì nìkdy zpívat?
- Ne.

1:17:51
- Jste si jist?
- Nemìl jsem to potìšení.

1:17:54
Velmi dìkuji!

náhled.
hledat.