Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:01
Z vláštì, je-li pìkná,
jako jsem já, a blond.

1:17:05
Z vládneme to bez té filozofie.
Pouze fakta.

1:17:09
Pan Pritchard je trochu zmaten,
chtìl soud o nìco požádat.

1:17:15
To se mu nedivím.
Co je to?

1:17:18
Nevidí dobøe a rád by se podíval
na sleènu Leeovou více zblízka.

1:17:23
Žádost se povoluje.
1:17:29
Pane Pritcharde,
ráda vás vidím!

1:17:32
Ano, sleèno Leeová...
Jste sleèna Leeová, že?

1:17:36
To jsem, pøesnì tak.
Ale pøátelé mi øíkají Lorelei.

1:17:40
Doufám, že jste pøítel. Mám ráda
za své pøátele sympatické gentlemany.

1:17:46
Mé oèi mi již tak neslouží.
1:17:48
- Slyšel jste mì nìkdy zpívat?
- Ne.

1:17:51
- Jste si jist?
- Nemìl jsem to potìšení.

1:17:54
Velmi dìkuji!
1:18:57
Slyšeli jste? Zastavte ji!
Odveïte ji do lavice svìdkù!


náhled.
hledat.