Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:01
Zbytek z vás na svá místa.
1:19:06
Vy máte padáka!
1:19:08
Jak se mohl mùj syn
zaplést s takovým typem ženy?

1:19:16
Mladá dámo, jsme tu
kvùli výkonu spravedlnosti.

1:19:20
Ne, abychom se dívali na kabaret.
Rozumíte mi?

1:19:24
- Ano, soudce.
- Dobøe.

1:19:28
Odcizila jste èi neodcizila
tu diamantovou tiáru?

1:19:31
Ach ne, pane.
Neukradla jsem ji.

1:19:35
Faktem je, že mi ji daroval
manžel paní Beekmanové.

1:19:39
Vaše ctihodnosti!
Zde obvinìná není...

1:19:45
- Máte nìjaký dùkaz k tomuto pøípadu?
- Ano, mám.

1:19:49
Než promluví,
smím nìco vysvìtlit?

1:19:52
Pokraèujte.
1:19:54
Mám pøítelkyni jménem Dorothy.
Je to opravdu dobrá pøítelkynì.

1:20:00
Ona ví, že bych nikdy neudìlala
nìco opravdu zlého.

1:20:03
- Musíte tohle øíkat?
- Ano, pane, musím.

1:20:09
Dorothy má ráda jednoho mladého muže.
Je do nìho zamilovaná.

1:20:14
Dorothy by s tímto mužem
již nikdy nepromluvila,

1:20:18
kdyby udìlal nìco,
èím by ublížil mnì, Lorelei.

1:20:22
Takže si myslím,
že by ten mladý muž mìl vìdìt,

1:20:27
že Dorothy si myslí,
že ho miluje.

1:20:32
Pane Esmonde, odstupuji.
Vzdávám se pøípadu.

1:20:35
Zbláznil jste se?
1:20:37
A líbí se mi to tak.
Soudce, rozmyslel jsem si to.

1:20:41
Nemám co øíci.
1:20:44
Je to stále zamotanìjší.
1:20:47
Ale øešení je jednoduché.
Rozhoduji takhle:

1:20:52
Majetek pøejde
do opatrování soudem,

1:20:56
dokud majitel nepøedloží pøísežné
prohlášení lorda Beekmana.


náhled.
hledat.