Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:20:00
Ona ví, že bych nikdy neudìlala
nìco opravdu zlého.

1:20:03
- Musíte tohle øíkat?
- Ano, pane, musím.

1:20:09
Dorothy má ráda jednoho mladého muže.
Je do nìho zamilovaná.

1:20:14
Dorothy by s tímto mužem
již nikdy nepromluvila,

1:20:18
kdyby udìlal nìco,
èím by ublížil mnì, Lorelei.

1:20:22
Takže si myslím,
že by ten mladý muž mìl vìdìt,

1:20:27
že Dorothy si myslí,
že ho miluje.

1:20:32
Pane Esmonde, odstupuji.
Vzdávám se pøípadu.

1:20:35
Zbláznil jste se?
1:20:37
A líbí se mi to tak.
Soudce, rozmyslel jsem si to.

1:20:41
Nemám co øíci.
1:20:44
Je to stále zamotanìjší.
1:20:47
Ale øešení je jednoduché.
Rozhoduji takhle:

1:20:52
Majetek pøejde
do opatrování soudem,

1:20:56
dokud majitel nepøedloží pøísežné
prohlášení lorda Beekmana.

1:21:01
Teï mi, sleèno Leeová,
dejte tu tiáru.

1:21:06
- Ale já nemohu.
- Odmítnete-li, dám vás do vìzení.

1:21:10
Já ji nemám.
Nìkdo ji ukradl.

1:21:13
Myslím, že vím,
kde tiára je a kdo ji má.

1:21:17
- Kdo jste?
- Soukromý detektiv.

1:21:20
Dejte mi dva policisty
a poèkejte pùl hodiny. Zaøídím to.

1:21:25
Cokoliv by bylo lepší než tohle.
Jdìte s ním.

1:21:36
Tamhle je.
1:21:41
Co je to?
1:21:43
Co to øíká?
1:21:46
Mluvte anglicky!
To je urážlivé!

1:21:50
Jsem britský obèan!
1:21:52
Tohle pøekraèuje všechny meze!
Požaduji právníka.

1:21:59
- Co jste øíkal?
- Že si máte sundat klobouk.


náhled.
hledat.