Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:01
Teï mi, sleèno Leeová,
dejte tu tiáru.

1:21:06
- Ale já nemohu.
- Odmítnete-li, dám vás do vìzení.

1:21:10
Já ji nemám.
Nìkdo ji ukradl.

1:21:13
Myslím, že vím,
kde tiára je a kdo ji má.

1:21:17
- Kdo jste?
- Soukromý detektiv.

1:21:20
Dejte mi dva policisty
a poèkejte pùl hodiny. Zaøídím to.

1:21:25
Cokoliv by bylo lepší než tohle.
Jdìte s ním.

1:21:36
Tamhle je.
1:21:41
Co je to?
1:21:43
Co to øíká?
1:21:46
Mluvte anglicky!
To je urážlivé!

1:21:50
Jsem britský obèan!
1:21:52
Tohle pøekraèuje všechny meze!
Požaduji právníka.

1:21:59
- Co jste øíkal?
- Že si máte sundat klobouk.

1:22:03
Proè to neøekne?
Pošlete pro konzula.

1:22:06
- Tohle si vezmu.
- Dejte to zpátky.

1:22:09
Tohle je sir Francis Beekman.
A tohle je ztracená tiára.

1:22:14
- To je moje!
- Sleèna Leeová ji ráda vrátí.

1:22:17
To jistì ano.
1:22:20
Myslím, že Jeho ctihodnost
požádala sleènu Leeovou o tiáru.

1:22:24
- Øíkám, že to není...
- Do toho bych nezacházel, pane Finchi.

1:22:30
Dìkuji.
1:22:34
- Vaše ctihodnosti.
- Dìkuji.

1:22:38
Dìkuji.
1:22:41
- Pane Pritcharde.
- Dìkuji. Vaše lordstvo.

1:22:45
Dìkuji.
1:22:46
Pøípad uzavøen!
1:22:49
Pøed chvilkou jsi øíkala,
že si mì vezmeš.

1:22:52
- To bylo, než mi volala Dorothy.
- Co tì pøimìlo zmìnit názor?

1:22:57
Øekla, že je všechno v poøádku.

náhled.
hledat.