Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:03
Proè to neøekne?
Pošlete pro konzula.

1:22:06
- Tohle si vezmu.
- Dejte to zpátky.

1:22:09
Tohle je sir Francis Beekman.
A tohle je ztracená tiára.

1:22:14
- To je moje!
- Sleèna Leeová ji ráda vrátí.

1:22:17
To jistì ano.
1:22:20
Myslím, že Jeho ctihodnost
požádala sleènu Leeovou o tiáru.

1:22:24
- Øíkám, že to není...
- Do toho bych nezacházel, pane Finchi.

1:22:30
Dìkuji.
1:22:34
- Vaše ctihodnosti.
- Dìkuji.

1:22:38
Dìkuji.
1:22:41
- Pane Pritcharde.
- Dìkuji. Vaše lordstvo.

1:22:45
Dìkuji.
1:22:46
Pøípad uzavøen!
1:22:49
Pøed chvilkou jsi øíkala,
že si mì vezmeš.

1:22:52
- To bylo, než mi volala Dorothy.
- Co tì pøimìlo zmìnit názor?

1:22:57
Øekla, že je všechno v poøádku.
1:23:00
Já vùbec nerozumím...
Bože. Zdravím, otèe.

1:23:04
Buï zdráv, synu.
1:23:06
Vím, proè tu jsi a je mi to jedno.
Pøimìji ji, aby si mì vzala.

1:23:11
To je bájeèné.
1:23:13
Pøedpokládám, že je to ta mladá dáma.
Krásná žena. Amerièanka?

1:23:17
Ano, kromì mých rodièù.
Jsou to Irové.

1:23:20
Jsem potìšen.
Už dávno jsem chtìl, aby ses oženil.

1:23:26
Hlavnì ne za tu kreaturu
Lorelei Leeovou.

1:23:29
Ale, pane Esmonde,
já jsem Lorelei Leeová!

1:23:32
Dost brzy zaèínáte
škádlit svého tchána.

1:23:36
- Co se dìje, otèe?
- Nic. Mám smysl pro humor.

1:23:40
Jaký humor? To je Lorelei.
To není žádný žert.

1:23:45
Nemám s sebou øidièský prùkaz,
ale dávám vám své slovo.

1:23:50
Podívejte, to jsem já.
Vidíte mé jméno?

1:23:57
Na takové vìci jsem pøíliš starý.
1:23:59
- Já tomu nerozumím.
- Nerozumíš?


náhled.
hledat.