Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:00
Já vùbec nerozumím...
Bože. Zdravím, otèe.

1:23:04
Buï zdráv, synu.
1:23:06
Vím, proè tu jsi a je mi to jedno.
Pøimìji ji, aby si mì vzala.

1:23:11
To je bájeèné.
1:23:13
Pøedpokládám, že je to ta mladá dáma.
Krásná žena. Amerièanka?

1:23:17
Ano, kromì mých rodièù.
Jsou to Irové.

1:23:20
Jsem potìšen.
Už dávno jsem chtìl, aby ses oženil.

1:23:26
Hlavnì ne za tu kreaturu
Lorelei Leeovou.

1:23:29
Ale, pane Esmonde,
já jsem Lorelei Leeová!

1:23:32
Dost brzy zaèínáte
škádlit svého tchána.

1:23:36
- Co se dìje, otèe?
- Nic. Mám smysl pro humor.

1:23:40
Jaký humor? To je Lorelei.
To není žádný žert.

1:23:45
Nemám s sebou øidièský prùkaz,
ale dávám vám své slovo.

1:23:50
Podívejte, to jsem já.
Vidíte mé jméno?

1:23:57
Na takové vìci jsem pøíliš starý.
1:23:59
- Já tomu nerozumím.
- Nerozumíš?

1:24:02
Jak myslíš, že se cítím s tisíci
Lorelei Leeovými kolem sebe?

1:24:07
Ale ty si je nebereš!
1:24:10
Miluji ji. Moc ji miluji.
Nikdy jsem necítil...

1:24:13
Zmlkni! Mladá dámo,
mì neobloudíte.

1:24:18
O to se nesnažím.
Ale jistì bych to zvládla.

1:24:22
Možná pøesvìdèíte tohoto osla,
ale nikdy ne mì.

1:24:26
- To je škoda. Vážnì ho miluji.
- Jistì. Pro jeho peníze.

1:24:32
Ne! Èestnì.
1:24:34
Oèekáváte, že budu vìøit,
že si ho neberete pro jeho peníze?

1:24:39
- Je to pravda.
- Tak proè si ho chcete vzít?

1:24:42
- Chci si ho vzít pro vaše peníze.
- Tak!

1:24:48
Proto potøebujeme
jeho souhlas, hlupáèku.

1:24:51
Aspoò se dostáváme k jádru vìci.
Jdete po penìzích.

1:24:55
Ne, nejdu.
Vy jste legraèní.

1:24:59
Nevíte, že bohatý muž
je jako krásná žena?


náhled.
hledat.