Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:24:02
Jak myslíš, že se cítím s tisíci
Lorelei Leeovými kolem sebe?

1:24:07
Ale ty si je nebereš!
1:24:10
Miluji ji. Moc ji miluji.
Nikdy jsem necítil...

1:24:13
Zmlkni! Mladá dámo,
mì neobloudíte.

1:24:18
O to se nesnažím.
Ale jistì bych to zvládla.

1:24:22
Možná pøesvìdèíte tohoto osla,
ale nikdy ne mì.

1:24:26
- To je škoda. Vážnì ho miluji.
- Jistì. Pro jeho peníze.

1:24:32
Ne! Èestnì.
1:24:34
Oèekáváte, že budu vìøit,
že si ho neberete pro jeho peníze?

1:24:39
- Je to pravda.
- Tak proè si ho chcete vzít?

1:24:42
- Chci si ho vzít pro vaše peníze.
- Tak!

1:24:48
Proto potøebujeme
jeho souhlas, hlupáèku.

1:24:51
Aspoò se dostáváme k jádru vìci.
Jdete po penìzích.

1:24:55
Ne, nejdu.
Vy jste legraèní.

1:24:59
Nevíte, že bohatý muž
je jako krásná žena?

1:25:03
Neoženíte se s ní
jen pro její krásu.

1:25:06
Ale, bože, nepomùže to snad?
1:25:09
Chtìl byste,
aby si vaše dcera vzala chudáka?

1:25:13
Chtìl byste pro ni
to nejlepší na svìtì.

1:25:18
Je ode mì špatné
chtít tyto vìci?

1:25:21
Pøipouštím, že...
1:25:23
Øíkali mi, že jste hloupá.
Nepøipadáte mi hloupá.

1:25:27
Umím být chytrá, když je to dùležité.
Ale mužùm se to nelíbí.

1:25:31
Kromì Guse.
Jeho zajímá má inteligence.

1:25:35
- Ne, zase takový hlupák není.
- Zmìnil jsi názor?

1:25:40
- Já jenom nevím, co øíci.
- Drahoušku?

1:25:46
Ne vy. Myslím "synáèka."
1:25:49
Dej mi tøi minuty o samotì
s tvým otcem.

1:25:52
- Bìž, drahý.
- Ano, drahá.

1:25:55
O èem jsme to mluvili?
1:25:58
Jde o velké rozhodnutí.
Já prostì nemohu odpovìdìt...


náhled.
hledat.