Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:25:03
Neoženíte se s ní
jen pro její krásu.

1:25:06
Ale, bože, nepomùže to snad?
1:25:09
Chtìl byste,
aby si vaše dcera vzala chudáka?

1:25:13
Chtìl byste pro ni
to nejlepší na svìtì.

1:25:18
Je ode mì špatné
chtít tyto vìci?

1:25:21
Pøipouštím, že...
1:25:23
Øíkali mi, že jste hloupá.
Nepøipadáte mi hloupá.

1:25:27
Umím být chytrá, když je to dùležité.
Ale mužùm se to nelíbí.

1:25:31
Kromì Guse.
Jeho zajímá má inteligence.

1:25:35
- Ne, zase takový hlupák není.
- Zmìnil jsi názor?

1:25:40
- Já jenom nevím, co øíci.
- Drahoušku?

1:25:46
Ne vy. Myslím "synáèka."
1:25:49
Dej mi tøi minuty o samotì
s tvým otcem.

1:25:52
- Bìž, drahý.
- Ano, drahá.

1:25:55
O èem jsme to mluvili?
1:25:58
Jde o velké rozhodnutí.
Já prostì nemohu odpovìdìt...

1:26:13
Prosím, zaujmìte místa.
1:26:29
Pamatuj, ve svatební den
je v poøádku øíci ano.


náhled.
hledat.