Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:03
Prima.
:09:06
Dìkuju vám.
:09:10
Není zaè, sleèinko.
:09:18
Jaká byla cesta?
:09:22
Tak pojï, Tommy.
:09:26
Všecko v poøádku?
:09:36
- Dále.
- Ahoj.

:09:41
Ahoj, Tommy. Já jsem Matthew Letter.
Vítám tì v Pinehurstu. Posaï se.

:09:47
Tak se posaï, chlapèe.
:09:52
Øeknu ti pár slov
o Pinehurstu

:09:55
a pak se pùjdeš ubytovat.
Co na to øíkáš?

:10:04
Co na to øíkáš?
:10:08
Jasnì.
:10:13
Tak dobøe. V Pinehurstu
:10:17
zjistíš, že se velice odlišujeme
od státních ústavù.

:10:21
Nemáme tu žádné stráže.
Nikdo ti neøíká, co mᚠdìlat.

:10:26
- V zásadì jsi tady vlastním pánem.
- Je to systém založený na dùvìøe.

:10:32
Tady se, Tommy, vlastnì
:10:34
pøipravuješ na návrat do spoleènosti
a na zaèátek nového života.

:10:41
Pam, mùžeš Tommyho nejprve
nasmìrovat do jeho pokoje?

:10:45
Jasnì. O? Projdeš kuchyní,
pak nahoru po schodech

:10:49
a jsou to první dveøe nalevo,
rozumíš? Uvidíme se za chvilku.

:10:59
- Tak co si o nìm myslíš?
- Ten kluk je vážnì užvanìný.


náhled.
hledat.