Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:04
Co na to øíkáš?
:10:08
Jasnì.
:10:13
Tak dobøe. V Pinehurstu
:10:17
zjistíš, že se velice odlišujeme
od státních ústavù.

:10:21
Nemáme tu žádné stráže.
Nikdo ti neøíká, co mᚠdìlat.

:10:26
- V zásadì jsi tady vlastním pánem.
- Je to systém založený na dùvìøe.

:10:32
Tady se, Tommy, vlastnì
:10:34
pøipravuješ na návrat do spoleènosti
a na zaèátek nového života.

:10:41
Pam, mùžeš Tommyho nejprve
nasmìrovat do jeho pokoje?

:10:45
Jasnì. O? Projdeš kuchyní,
pak nahoru po schodech

:10:49
a jsou to první dveøe nalevo,
rozumíš? Uvidíme se za chvilku.

:10:59
- Tak co si o nìm myslíš?
- Ten kluk je vážnì užvanìný.

:11:03
Taky jsem si všimla.
Jakou mu napsali diagnózu?

:11:07
"Silné trauma ve 12 letech.
:11:09
Brutální vražda psychopatického
zabijáka v sebeobranì."

:11:13
Dávali mu všechny druhy terapie
a léèby, které jim pøišly na rozum.

:11:17
Je to zázrak, že nemá
ze všech tìch lékù pøipeèený mozek.


náhled.
hledat.