Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:00
Nebuï takovej.
Já ti pomùžu s tím døevem.

:19:05
A navíc mám
dvì ty èokolády, vidíš?

:19:08
- Holkám nic neøíkej.
- To je pitomec.

:19:16
Víš, Vicu, než jsem pøišel sem,
tak jsem nemìl nikdy nic na práci,

:19:21
protože jsem byl sirotek a tak.
:19:23
Lidi si ze mì poøád utahovali,
že jen posedávám jak òáký èunì.

:19:28
Tady je to jiný. Tady mùžu pomáhat
ostatním a dìlat spoustu vìcí.

:19:33
A víš co?
Mnì se tady vážnì líbí.

:19:38
Já to tu nenávidím!
:19:40
Mám-li bejt upøímnej, tak já jsem
ještì nikdy døíví neštípal,

:19:44
ale zdá se, že to je docela zábavný.
:19:48
Nech mì bejt!
:19:55
Tady máš, Vicu. Chceš si kousnout?
:19:57
Položím ji tadyhle
a pak si ji mùžeš vzít.

:20:04
dyž to vidíš takhle, tak na to,
Vicu, zapomeò! Prostì na to zapomeò!

:20:09
Ale myslím,
žes to vážnì pøehnal.

:20:31
Máme tu vraždu.
Podívejte se, co tam máte o Fadenovi.

:20:35
Victor J. Faden.
F-A-D-E-N. Díky.

:20:55
Mìli bysme nìkoho uvìdomit?
:20:59
Pokud vím,
tak nemá žádné blízké pøíbuzné.


náhled.
hledat.