Friday the 13th: A New Beginning
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:04
dyž to vidíš takhle, tak na to,
Vicu, zapomeò! Prostì na to zapomeò!

:20:09
Ale myslím,
žes to vážnì pøehnal.

:20:31
Máme tu vraždu.
Podívejte se, co tam máte o Fadenovi.

:20:35
Victor J. Faden.
F-A-D-E-N. Díky.

:20:55
Mìli bysme nìkoho uvìdomit?
:20:59
Pokud vím,
tak nemá žádné blízké pøíbuzné.

:21:02
Matka zemøela pøi porodu.
:21:04
O otci nic nevím,
asi se nìkam zpakoval.

:21:09
luka stìhovali z jednoho domova
do druhého, až pøišel sem.

:21:14
- Byl to hodný kluk.
- Já vím, Matte.

:21:20
Tak copak to tady máme?
:21:37
Banda poserù.
:21:45
No tak, Royi.
Pojï si ušpinit ruèièky.


náhled.
hledat.