Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:02
Size güvenmediðimizi sanmayýn.
Ama, sizler suçlusunuz.

:32:08
- Haydi adamým, baþýný kýpýrdat.
- Ben kalmak istiyorum.

:32:11
Ne?
:32:13
Fikrimi deðiþtirdim.
:32:15
Cyrus, fikrini deðiþtiren biri var.
:32:18
Daha 15 yýlým var, ve þunu
biliyorum ki...

:32:22
eðer partide bir fýstýðýn üzerine
patlamazsam ve þemsiyeli içkilerden...

:32:25
tatmazsam kendimdem nefret edeceðim.
:32:27
15 yýlýn mý var? Oðlum bir saniye
önce çýkmak için sabýrsýzlanýyorsun.

:32:30
Biliyorum. Özgürlükten korktum sanýrým.
:32:37
Kaldýrýn onu. Kelepçeleri çýkartýn.
:32:40
Bir gardiyan getirin, ve bu ölü
polisin mahkum kýyafetini giydirin.

:32:45
- Sen ne yaptýðýný sanýyorsun?
- Kalýyorum.

:32:48
Pen'e otobüs yolculuðu için herkesin
aðzýna sýçacaklar.

:32:51
Feds'in herþeyi anlamasýna daha saatler var.
Bu sayede öleceksin.

:32:54
- Kýzda öyle.
- Poe, küçük kýzýný düþün.

:33:00
Þimdi, seni burada ölüme terk edersem,
kýzým benim hakkýmda ne düþünür?

:33:04
Hala bir asker gibi hareket ediyorsun,
hepimizin baþý belaya girecek.

:33:07
Artýk asker deðilsin.
Bir mahkumsun.

:33:14
Tanrým!
:33:18
- Onu geri vereceðini söylemiþtim.
- Siktir, aþaðýlýk karavan.

:33:21
Hey, benim annemde karavanda yaþýyor.
Þimdi onlarý giy. Bende hayatýný
baðýþlayayým.

:33:28
Tamam, asker.
Planýn var mý?

:33:32
Belki.
:33:48
Þef? Aþaðýda birsürü
garip pislik var.

:33:51
- Ne gibi?
- Bu bir uçaðýn çizimine benziyor.

:33:54
- Kimin hücresi bu?
- Virus'ün.


Önceki.
sonraki.