Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:00
Þimdi, seni burada ölüme terk edersem,
kýzým benim hakkýmda ne düþünür?

:33:04
Hala bir asker gibi hareket ediyorsun,
hepimizin baþý belaya girecek.

:33:07
Artýk asker deðilsin.
Bir mahkumsun.

:33:14
Tanrým!
:33:18
- Onu geri vereceðini söylemiþtim.
- Siktir, aþaðýlýk karavan.

:33:21
Hey, benim annemde karavanda yaþýyor.
Þimdi onlarý giy. Bende hayatýný
baðýþlayayým.

:33:28
Tamam, asker.
Planýn var mý?

:33:32
Belki.
:33:48
Þef? Aþaðýda birsürü
garip pislik var.

:33:51
- Ne gibi?
- Bu bir uçaðýn çizimine benziyor.

:33:54
- Kimin hücresi bu?
- Virus'ün.

:34:23
Açýn!
:34:40
Kýzýmýn resmi. Kýzýmýn resmini
nereye koydun...

:34:43
seni bok yiyen hayvan?
:34:55
Orada bir sorunun olduðunu duydum.
:34:57
Aðýzlarýný týkayýp paketlemeliydik.
Bunlar Allahsýz herifler.
Pislikler ve sýçanlar.


Önceki.
sonraki.