Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:01
Basmakalýp laflar. Annesi çok
sýkmýþ, veya tam sýkamamýþ.

:54:06
Sinsi amcasý gece götüne yumulmuþtur.
Vesaire.

:54:10
Ve þimdi çok kýzgýn, laubalilik ona
acý veriyor.

:54:15
Baþýný aðrýtýyor.
:54:16
Mutluluk, o adam için çok acý.
:54:20
Onun neyi var?
:54:22
Ýlk baþta çok þey düþünürüm.
:54:28
- Merhaba.
- Merhaba.

:54:30
- Selam. Ben, ben Vince Larkin.
- Ben Tricia Poe.

:54:32
Tanýþtýðýmýza sevindim.
Bu da, Bu da Casey olmalý.

:54:35
- Merhaba, Casey.
- Merhaba, Vince Larkin.
- Memnun oldum.

:54:39
Eee nasýl gidiyor?
:54:41
Özür dilerim. Boþverin.
Aptalca bir soru. Siz--

:54:43
Siz bugün kocanýzý bekliyordunuz,
ve sonra bu olay meydana geldi.

:54:47
Belki bana burada neler döndüðünü
anlatabilirsiniz ve--

:54:50
uçaðý indirmek için birþeyler yapabiliriz.
:54:53
Aslýnda, sizinle konuþmak istememin
nedeni bu.

:55:00
Hey, Bekle. bu pezevenk
nereden çýktý, dostum?

:55:02
Bemim paçavralarým aþaðýda göbekte.
:55:07
- Hey, o benim gözlüðüm.
- Artýk benim, kýzkardeþ.

:55:10
Erkek!
:55:18
Görünen o ki kocanýz Cameron...
:55:21
uçaktan ayrýlabilirdi ama yapmadý..
:55:24
Ve belki siz bana neden böyle...
:55:26
olduðu konusunda yardým edebilirsiniz.
:55:30
Ýkimizde ayný düþünüyoruz.
Bilmiyorum.

:55:33
Yani, bazen þartlý tahliye günü...
:55:35
onlarý korkutabilir. Bu mümkün.
:55:39
Bariz bir hapisane alýþkanlýðý.
Eve dönüþ korkusu.

:55:43
- Tekrar insan içine çýkma korkusu.
Bunlar olabilir mi?
- Hayýr, hayýr.

:55:45
Cameron yapmaz. eðer onu tanýsaydýnýz,
mektuplarýný okusaydýnýz...

:55:49
veya onunla telefonda konuþsaydýnýz, demek
istediðimi anlardýnýz--

:55:52
8 yýldýr bu günü bekliyor. Yapmaz--
:55:58
En azýndan bu küçük kýz için evine döner.

Önceki.
sonraki.