Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:00
Hey, Bekle. bu pezevenk
nereden çýktý, dostum?

:55:02
Bemim paçavralarým aþaðýda göbekte.
:55:07
- Hey, o benim gözlüðüm.
- Artýk benim, kýzkardeþ.

:55:10
Erkek!
:55:18
Görünen o ki kocanýz Cameron...
:55:21
uçaktan ayrýlabilirdi ama yapmadý..
:55:24
Ve belki siz bana neden böyle...
:55:26
olduðu konusunda yardým edebilirsiniz.
:55:30
Ýkimizde ayný düþünüyoruz.
Bilmiyorum.

:55:33
Yani, bazen þartlý tahliye günü...
:55:35
onlarý korkutabilir. Bu mümkün.
:55:39
Bariz bir hapisane alýþkanlýðý.
Eve dönüþ korkusu.

:55:43
- Tekrar insan içine çýkma korkusu.
Bunlar olabilir mi?
- Hayýr, hayýr.

:55:45
Cameron yapmaz. eðer onu tanýsaydýnýz,
mektuplarýný okusaydýnýz...

:55:49
veya onunla telefonda konuþsaydýnýz, demek
istediðimi anlardýnýz--

:55:52
8 yýldýr bu günü bekliyor. Yapmaz--
:55:58
En azýndan bu küçük kýz için evine döner.
:56:04
Sizde ayný þeyi...
:56:06
yapmaz mýsýnýz?
:56:11
O uçaða odaklanmasýnýn çok güçlü
bir nedeni olmalý.

:56:14
Cameron'ý tanýdýðým kadarýyla iyi bir
nedeni olduðuna eminim.

:56:19
Belki, eðer onu görürseniz veya
onunla konuþabilirseniz...

:56:24
ona sadece eve gelmesini
söyleyebilirsiniz, olur mu?

:56:28
Onun civarda olmasý çok iyi olur.
:56:31
Elbette.
:56:34
Vince, 1. hat.
:56:39
Bu ceset gökten düþmüþ.
:56:41
Vince Larkin? Ben Ted Grasso,
Fresno Polis Merkezinden.

:56:45
Burada bir cesetle problemimiz var.
:56:48
Evet, gökten düþmüþ.
:56:50
Onun astronot olduðunu sanmýyorum.
:56:52
Peki bunun benimle ne ilgisi var?
:56:55
Üzerinde sizin isminiz yazýlmýþ.

Önceki.
sonraki.