Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:04
Sizde ayný þeyi...
:56:06
yapmaz mýsýnýz?
:56:11
O uçaða odaklanmasýnýn çok güçlü
bir nedeni olmalý.

:56:14
Cameron'ý tanýdýðým kadarýyla iyi bir
nedeni olduðuna eminim.

:56:19
Belki, eðer onu görürseniz veya
onunla konuþabilirseniz...

:56:24
ona sadece eve gelmesini
söyleyebilirsiniz, olur mu?

:56:28
Onun civarda olmasý çok iyi olur.
:56:31
Elbette.
:56:34
Vince, 1. hat.
:56:39
Bu ceset gökten düþmüþ.
:56:41
Vince Larkin? Ben Ted Grasso,
Fresno Polis Merkezinden.

:56:45
Burada bir cesetle problemimiz var.
:56:48
Evet, gökten düþmüþ.
:56:50
Onun astronot olduðunu sanmýyorum.
:56:52
Peki bunun benimle ne ilgisi var?
:56:55
Üzerinde sizin isminiz yazýlmýþ.
:57:03
Son sinyal Arizona'daydý.
:57:06
Ceset Fresno'ya düþtü.
:57:08
Lerner Havaalaný.
Etrafýnda tur atýyorlar.

:57:11
- Geri geliyorlar.
Beni Þefe baðlar mýsýn--
- Devers.

:57:12
Lütfen. Saðol.
:57:14
- Vince?
- Turmu atýyorsun.

:57:17
Uçak Lerner Havaalanýna gidiyor.
Buradan 100 mil küçük mesafe.

:57:19
At yaraðý! Arizona'da sinyalin
peþindeyiz.

:57:23
Beni dinle.
Gökten bir ceset düþtü.

:57:25
Üzerinde bir not var.
:57:28
Onlarý 12:00 saat ve 30 mil
vektöründe yakaladýk.

:57:31
- Vince, lütfen, oðlum.
Neredeyse onun kuyruðundayýz.
- Sadece beni dinle!

:57:35
Not bana yazýlmýþ!
Cesedin üstündeki not!

:57:37
- Yanlýþ kovalamacanýn--
- Kapa çeneni.

:57:39
Alo?
:57:42
Beyler, beyler! Bir uçaða veya helikoptere
ihtiyacým var!

:57:45
Sen ve ben ikimiz mi?
Ben tümüyle mesai dýþýndayým.

:57:47
Lerner Havaalanýna gitmem gerek ve
50 dakikam var.

:57:50
Hýzlý araban varsa,
onu kullanabilirsin.

:57:56
Larkin. Vince Larkin.
Emniyetten.

:57:58
Ne varsa gönderin. Þerif, eyalet polisi,
koruma görevlisi.


Önceki.
sonraki.