Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:05
"Bob Amcanýn Doða Turlarý."
1:00:09
Siktir!
1:00:13
Bu çaydanlýkla karþýlaþmak için
boktan 300 mil!

1:00:16
Þimdi Lerner Havaalanýna
gitmek zorundayýz!

1:00:19
Bana Vince Larkin'i bul.
1:00:31
Ýki kiþi indi,
bir kiþi çýktý.

1:00:34
- Benim hatam deðildi.
- Ýyi, bana anlatmak zorunda deðilsin.

1:00:37
Genelde cinayetler zevkten ziyade
zorunluluktan iþlenir.

1:00:40
Ama büyük olanlarý,
Dahmer, Gacy, Bundy...

1:00:44
- yaptýlar çünkü bu onlarý
heyecanlandýrýyordu.
- sende mi--

1:00:48
Benim onlarla ortak bir yaným yok,
seninlede.

1:00:50
Benimle konuþmadýn mý!
Onlar manyaktý.

1:00:53
Þimdi anlamsal konuþuyorsun.
1:00:57
Eðer sana bir manyaðýn 50 yýl
bir þirkette haftada 50 saat
çalýþtýðýný...

1:01:01
ve sonunda neden kovulduðunu
söylesem?

1:01:03
Bir huzurevinde biten...
1:01:06
tuvalete zamanýnda yetiþememenin
onur kýrýklýðýyla ölmeyi beklediðini.

1:01:12
Senin için bu manyaklýk sayýlmaz mý?
1:01:14
Anlamsal veya deðil, 30 kiþiyi
katletmek, manyaklýktýr.

1:01:21
Bir kýz...
1:01:23
Onun kafasýný þapka gibi takarak
3 eyalet geçtim.

1:01:25
Bugün kýzýmýn doðumgünü.
1:01:28
Bu yüzden lütfen rahat ol
benimle herþeyi paylaþma.


Önceki.
sonraki.