Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:08
Hey, sizi aptal orospu çocuklarý!
Yüce Ýsa!

1:05:18
Umarým kumu seviyordur.
1:05:20
-Muchacho, koþ ve kuleyi kontrol et.
Þöyle bir bakalým, tamam?
-Tamam.

1:05:23
Bizimle geliyorsun.
1:05:29
- Haydi. Çýkýyoruz.
- Patron, Yapamam.
- Evet, yaparsýn. Haydi!

1:05:32
- Onu kýpýrdatmamalýsýn.
- Onu uçaktan çýkaracaðým.

1:05:35
Sen onu kýpýrdatamazsýn. Onun
için oldukça geç. Þoka girebilir.

1:05:39
Kadýn haklý, Poe.
Git, adamým.

1:05:41
Sensiz gitmiyorum, veya sensiz.
1:05:43
Dinle. Ýþte gidiyoruz. Asker.
1:05:46
- Doðru.
- Lanet olsun, Poe!

1:05:49
Adamým, Þimdi kavga zamaný,
siktir veya kiriþi kýr.

1:05:52
- Kiriþi kýrmaný öneririm.
- O haklý.

1:05:54
Sadece git.
1:05:57
Tamam. Bak bakalým nasýl oynanýr.
Sana o iðneyi getireceðim.

1:06:00
Ne dersen de, adamým.
Ne yapacaksan yap.

1:06:03
Hassiktir.
1:06:04
Tamam, sadece bekle.
Öleyim deme.

1:06:08
Yavaþ sallan, tatlý savaþ arabasý
1:06:12
beni eve götürmeye gel
1:06:15
Oh, hayýr. Ne bok yaptýðýný
sanýyorsun?

1:06:19
- Bu domuzlarý gebertmenin zamaný geldi.
- Bunu yapamazsýn.

1:06:22
- Nedenmiþ.
- Onlar rehine. onlara ihtiyacýmýz var.

1:06:25
- Ama neden bunu sikliyorsun ki?
- Hey, adamým, haydi.

1:06:29
Birþey düþünemiyorum
Bende bu sikiklerin...

1:06:33
beyinlerine birer kurþun sýkmak isterim!
1:06:38
Ama esas önemlisi Cindino'yu ne
kadar iyi biliyorsun?

1:06:42
Demek istediðim, herifi çok iyi
tanýmýyorum. Sadece okuduklarým var.

1:06:45
Örneðin senatörün yatýný içindeki
2 kuzeniyle beraber nasýl bombaladýðý.

1:06:48
Eee düþüncen ne?
1:06:50
Neden kiralýk katilleri kendi amacýna
hizmet etmeden önce öldürmekte zorlanýr?

1:06:53
- Þimdi bunu düþün.
- Tam olarak ne tartýþýyoruz burada?

1:06:56
Poe bu domuzlarý gebertmemi istemiyor.
1:06:59
Nathan'ýn gardiyanlarýn öldürülmesine nasýl
bakacaðýný kestirmek zor deðil.


Önceki.
sonraki.