Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:07
- Karþýlýklý mý?
- Karþýlýklý.

1:12:11
Ve küçük kýzýnla.
1:12:15
Casey'i gördün mü?
1:12:22
Eðer bu iþ kötüye giderse, Larkin,
Korkarým kýzým...

1:12:25
beni anlamayacak.
1:12:28
Eðer karýmla tekrar konuþursan,
onu...

1:12:32
sevdiðimi söyle.
1:12:35
O benim minik kuþum.
1:12:38
Ama arkamda düþen bir adam
býrakamam.

1:12:45
Benim için yaparsýn,
di mi, Larkin?

1:12:48
Emin olabilirsin.
Sen benim için ne yapacaksýn?

1:12:52
Ne yapacaðýmý düþünüyorsun?
1:12:54
Bu boktan günü kurtaracaðým.
1:13:10
Haydi beyler.
Adamlar geliyorlar.

1:13:14
- Bu uçaðýn hemen çýkmasýný istiyorum.
- Hadi millet!

1:13:33
- 10 dakika daha.
- 10 dakika öncede ayný þeyi söyledin.

1:13:39
Selam, Bob.
Akþam yemeðine katýlýr mýsýn?

1:13:46
Sen hasta mýsýn?
1:13:49
- Neden sordun?
- Hasta görünüyorsun.

1:13:54
- Hastayým.
- Ýlaç alýyor musun?

1:13:58
Bunun ilacý yok.

Önceki.
sonraki.